Witte antependium of kanselkleed
Hieronder volgt de uitleg van kleur en symboliek van het witte antependium of kanselkleed.
Het witte antependium

antependium_wit.JPG
De kleur
Van oudsher wordt de kleur wit verbonden met het heilige, het goddelijke en is daardoor ook symbool van ethische zuiverheid. Wit is de kleur van vreugde en feestelijkheid. - Laten uw klederen te allen tijde wit zijn -, zegt de N.B.G. vertaling in Prediker 9:8. De Groot Nieuws vertaling spreekt in die tekst van "feestelijke kleren". Christus rijdt als overwinnaar op een wit paard, zij die Hem volgen zijn gekleed in smetteloos witte kleren en rijden op witte paarden (Openbaring 19:11-14).
In de liturgie zijn het witte antependium en de witte stola symbolen van licht en glorie. Ze worden gebruikt bij feesten die betrekking hebben op God en Christus: van Kerstnacht tot Epifanie (6 januari), op witte donderdag, van Pasen tot Pinksteren en bij huwelijksdiensten.

De voor het symbool gebruikte bijbeltekst
Het symbool voor het witte antependium maakte ik naar aanleiding van Johannes 14:6 - Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij -. In de christelijke ge¬meente worden de heilsmysteriën van Christus' levensweg, geboorte (de kribbe), dood (het kruis) en verrijzenis (de opgaande zon) gevierd. Bij het ontwerpen gingen mijn gedachten naar het beroemde boekje van de Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer "De navolging van Christus", naar de weg die Christus gegaan is en het volgen van Hem in Zijn voetspoor.

Verklaring van het symbool

De kribbe
Lucas 2:7 - En legde Hem in de kribbe, omdat voor hen geen plaats was in de herberg -.
In kunst en liturgie wordt tussen geboorte, dood en opstanding een relatie gelegd. De oosterse kerken noemen het kerstfeest ook wel het kleine paasfeest.

Het kruis
In onze wereld is het één van de weinige symbolen dat nog een functie vervult. Voor heel de wereld is het een verwijzing naar het christendom. Het kruis verwijst naar het lijden en sterven van Christus. Het is een symbool van vrede (Kolossenzen 1:20), van verzoening met God (Efeziërs 2:16). In Matteüs 10:38 zegt Jezus.- - Wie zijn kruis niet opneemt en achter Mij gaat, is Mij niet waardig -.

De opgaande zon
De zon is het beeld van de Messiaanse tijd (Jesaja 60:19-20). - Ontwaak slaper, sta op uit de doden en het licht van Christus zal over u schijnen -(Efeziërs 5:14). - Maar voor u, die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan - (Maleachi4:2).
De viering van Christus' geboorte op 25 december is afgeleid van de Romeinse geboortedag van de zon (de achtste dag).

De vier zonnestralen
Het aantal vier komt op drie antependia voor en staat voor de totaliteit van de kosmos. Vier is het getal van de geschapen wereld. Er zijn vier windstreken, waarover we ook in de bijbel lezen, zoals in Matteüs 24:31 en Marcus 13:27 - Hij zal zijn engelen uitzenden met luid trompetgeschal om zijn uitverkorenen te verzamelen uit de vier windstreken -. In Genesis 2:10-14 wordt gesproken over de rivier die zich buiten de hof van Eden splitst in vier stromen. In Ezechiël 7:2 gaat het over het einde dat komt, het einde over de vier hoeken van het land.

De aarde
Deze heeft ook hier vier windstreken. Het oosten en het zuiden rechts als positieve polen, het westen en het noorden links als negatieve polen, met in het midden de weg.

De cirkel
Evenals op het paarse antependium is in dit ontwerp de symbolische uitdrukking omcirkeld. De cirkel als zinnebeeld van God en de kosmos als geheel.

Hemel en aarde
Deze zijn in de cirkel aanwezig. In de gemeente van Christus vindt in de eredienst een mysterie plaats: de samensmelting van mens en God, van aarde en hemel. De beleving van het samengaan van de aardse met de hemelse liturgie {Openbaring 19).

De weg
Als beginpunt van een levensweg, van Zijn lij¬densweg. Op deze weg is de kerk, de gemeenschap in de Geest, aanwezig als boodschapper van het heil, van geboorte, dood en opstanding. De weg naar de eeuwige bestemming met als richtingaan¬wijzer de gemeenschap van Christus.
Dienstrooster

16/12
10:00 - ds. H Nekeman, Olst
19:00 - Kerstzangdienst
Thema: Nu gaat de hemel open …..
M.m.v.: Zangkoor van De Roef, Filala, o.l.v. dirigente Karin Hukker
Piet van Blanken (orgel),
Naomi van der Sar (zang),
Erna Haarkamp en Dini Beuving

23/12
10:00 - Nederlandstalig Festival of Lessons and Carols

24/12
21:30 - ds. A. Gouma Rijssen Kerstnachtdienst

25/12
10:00 - ds. A. Gouma Rijssen eerste kerstdag
Meer...

Activiteiten

17/12
20:00 - Geloven zoals je bent Open Hof
20:00 - Groeigroep (Kerstviering) Open Hof

18/12
20:00 - Kerkenraad Open Hof

21/12
10:00 - Open Hof Cafe
Elke vrijdagochtend tussen 10 uur en half 12 wordt er
druk geknutseld, gepuzzeld, gebreid en gekletst. Open Hof Café is er voor iedereen, van alle leeftijden. De koffie en thee staan klaar, welkom!

28/12
10:00 - Open Hof Cafe
Elke vrijdagochtend tussen 10 uur en half 12 wordt er
druk geknutseld, gepuzzeld, gebreid en gekletst. Open Hof Café is er voor iedereen, van alle leeftijden. De koffie en thee staan klaar, welkom!
Meer...