Rode antependium of kanselkleed
Hieronder volgt de uitleg van kleur en symboliek van het rode antependium of kanselkleed
Het rode antependium

antependium_antependium_rood.JPG
De kleur
Rood is de kleur van liefde, vuur en bloed. Deze heldere kleur, de eerste der zeven hoofdkleuren, had al in de pre-historische tijd symbolische betekenis. Rood symboliseert het leven in het algemeen en het (liefdes)vuur. Rood, de kleur van bloed, werd in verband gebracht met levenskracht (Leviticus 17:14). Rood is de kleur van verzoening (Jesaja 1:18) en wijst op het verzoenend lijden van Christus. - Waarom zijn Uw kleren zo rood als die van een druiventreder - zegt ons Jesaja 63:2. In de kunst wordt Jezus meestal afgebeeld in een rode mantel (zie ook de figuur van het paarse antependium) .
In de liturgie wijst de kleur rood op de Heilige Geest, de derde "persoon" van de Drieëenheid. De Heilige Geest die het geloofsvuur deed (en doet) ontbranden en in vuurtongen neerdaalde op de apostelen. Het rode antependium wordt dan ook gebruikt bij de viering van het pinksterfeest, bij de bevestiging van ambtsdragers, bij belijdenisdiensten en soms bij huwelijksbevestigingen.

De duif als symbool
Symbool van de Heilige Geest is de duif. In het ontwerp voor dit antependium heb ik de duif centraal geplaatst in de goddelijke zon. Het oude Griekse woord pneuma (Geest) betekent de wind, het leven dat God de mens heeft ingeblazen.

Verklaring van het symbool

De duif
Deze is een teken van reinheid en vredelievendheid, een verwijzing voor de gelovigen naar de Heilige Geest. In de wet van Mozes werd de duif als reinigingsoffer voorgeschreven na de geboorte. In Johannes 1:32 lezen we - Ik heb gezien dat de Geest van God als een duif uit de hemel neerkwam en op Hem bleef -, In Marcus 1:10 woorden met dezelfde strekking. Door de eeuwen heen was de duif een geliefd motief. In oude kerken zien we op menige preekstoel de duif als symbool van de Heilige Geest.

De zon
Op de vierde dag door God geschapen als het licht van de wereld. Matteüs 17 vertelt ons over de verheerlijking van Jezus op de berg Thabor, vers 2 - Hij veranderde voor hun ogen, zijn gezicht begon te stralen als de zon en zijn kleren werden wit als het licht -. In Openbaring l vanaf vers 13 ziet Johannes in een visioen de gestalte van een mens met een gezicht dat straalt als de middagzon.

De regenboog
Deze is zevenkleurig en van oudsher het symbool van de verbinding tussen hemel en aarde, God en mens. In het eerste bijbelboek is de regenboog teken van het verbond van God met de aarde (Genesis 9:17).
Johannes ziet in een visioen een troon, met rondom de troon een regenboog (Openbaring 4:3) en een neerdalende engel gehuld in een wolk met om zijn hoofd de regenboog (Openbaring 0:1).

De lichtstralen
Deze zijn zeven in getal en symboliseren het goddelijke licht dat in volheid straalt. Johannes l:9 spreekt over het licht dat ieder mens verlicht. In de getallen-symboliek heeft zeven een buitengewone betekenis. De natuur zelf was de inspiratiebron hiervoor. We denken hierbij aan de zeven dagen van de week, de zeven kleuren van de regenboog. Zeven is het getal van de volkomenheid. In de bijbel komt het getal zeven veelvuldig voor.
Enkele voorbeelden:
Genesis l en 2 - De schepping van hemel en aarde in zeven dagen.
Zacharia 4:10 - De zeven ogen van God die over de gehele aarde rondgaan.
Jesaja 30:26 - Het licht van de zon zal zevenmaal sterker schijnen en het licht van zeven dagen in een dag bundelen.
Openbaring 5:6 - De zeven gaven van de Heilige Geest, naar aanleiding van Jesaja 11:2-3. Lichtstralen, vier in getal, verbeelden de vier windstreken (ook op het witte en groene antependium). Lichtstralen als stralen van de goddelijke zon, die haar licht en warmte uitstraalt over de hele schepping.
Lichtstralen, drie in getal. Drie is het getal van de volledigheid, het is een heilig getal. Er zijn drie goddelijke deugden: geloof, hoop en liefde (IKorintiërs 13:13). In l Joh. 5:7-8 wordt, gesproken over drie getuigen op aarde: de Geest, het water en het bloed, deze drie zijn één.
Uit Matteüs 28:19 - Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders, des Zoons en des Heiligen Geestes -.

Tongen van vuur
De tong schept de woorden, woorden in vele talen. In Psalm 126:2 lezen we - De tong van de godvrezende prijst en looft de Heer -. Handelingen 2 vertelt ons over de uitstorting van de Heilige Geest, vers 3 - en er vertoonden zich aan hen tongen als van vuur, die zich verdeelden en het zette zich op ieder van hen -. Uit de brief van Paulus aan de Filippenzen, hoofdstuk 2:11 - En moge alle tong belijden tot eer van God de Vader: Jezus Christus is de Heer -.

Het vuur
Dit is een kracht die licht en warmte geeft, zinnebeeld van vurige liefde. Het is een verterend element en symbool van beproeving en loutering (wijsheid van Jezus Sirach 2:5, één van de apocrieve boeken). Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur, lezen we in Matteüs 3:11.


Dienstrooster

24/03
10:00 - Ds. A. Gouma

29/03
19:00 - Vesperviering

31/03
10:00 - Ds. Wachtmeester
viering Heilig Avondmaal
19:00 - Ds. R. Vedders-Dekker uit Markelo
Meer...

Activiteiten

25/03
20:00 - Geloven zoals je bent (Open Hof)

26/03
20:00 - Geloven zoals je bent (Open Hof)

27/03
09:30 - Ouderenkring (Open Hof)
19:30 - Kerkenraad (Open Hof)

29/03
10:00 - Open Hof Cafe (Open Hof)

30/03
16:00 - Geloofsopvoeding hoe.......

05/04
10:00 - Open Hof Cafe (Open Hof)
Meer...