Groene antependium of kanselkleed
Hieronder volgt de uitleg van kleur en symboliek van het groen antependium of kanselkleed.
Het groene antependium

antependium_groen.JPG
De kleur
Groen is de kleur van de toekomst en van de hoop, van vruchtbaarheid, van leven en levenskracht. 2 SamuŽl 23:4 - Hij is als de stralende morgenzon die opgaat aan een wolkenloze hemel; door zijn warmte schiet na een regenbui het jonge groen uit de grond omhoog -.
In de liturgie symboliseert de kleur groen het algehele vertrouwen op Gods liefde en het uitzien naar de komende voleinding. Het groen van de hoop op de nieuwe schepping. Het groene antependium wordt gebruikt in de tijd van Pinksteren tot Advent en van de eerste zondag na 6 januari tot de veertigdagentijd; de "feestloze" tijden in het kerkelijk jaar.
De voor het symbool gebruikte tekst Bij het ontwerpen van het symbool voor dit antependium maakte ik gebruik van de tekst uit Gezang 319 en wel een deel van vers 2 - Looft God, Hij stuurt het schip der kerk, dat naar de morgen vaart -.
Het schip van de kerk dat de gelovigen veilig over de wereldzee voert. Het schip als symbool van de eigen levensreis, dat zijn koers houdt midden op zee. In het nieuwe testament is de symbolische betekenis van het schip groot. In MatteŁs 8:23-27 lezen we over de storm op het meer, Jezus en zijn leerlingen in het schip tijdens een hevige storm die door Jezus bedaard wordt. De eerste leerlingen van Jezus verlieten hun schip om Hem te volgen en vissers van mensen te worden (MatteŁs 4:19, Marcus 1:17). Het schip van de leerlingen werd het schip der kerk.

Verklaring van het symbool

Het schip
Een schip dat koers kiest naar de hoop, naar de morgen.
Het oude testament vertelt ons het verhaal van Noach en de ark; de ark als het schip van het heil, van de redding. In het nieuwe testament symboliseert het schip de kerk, de gemeenschap der gelovigen drijvend op de wereldzee. Paulus kende door zijn zendingsrei-zen het schip als geen ander. Uit zijn eerste brief aan TimoteŁs, hoofdstuk l vers 19 - Omdat sommigen hun geweten onderdrukt hebben, heeft hun geloof schipbreuk geleden -. Hier wordt het symbool van het schip overdrachtelijk gebruikt.

De kruismast
Het kruis als stuwkracht ingeworteld in het schip; Zijn kerk, de gemeenschap der gelovigen als symbool van verzoening met God (EfeziŽrs 2:16). In Kolossen-zen 2:6-15 de triomf van het kruis, Hij de triomfa-tor, die krachten en machten op de wereldzee heeft ontwapend en getriomfeerd heeft door het kruis. In de brief van Paulus aan de Galaten woorden van ge¨lijke strekking (Galaten 6:14-15).

De kruisbanier
Het symbool van de overwinning. In de kunst draagt het Lam Gods meestal een kruisbanier als teken van de overwinning op de dood, zoals op afbeeldingen van Christus' verrijzenis uit het graf.

De zuidenwind
Zoals al eerder genoemd betekent "pneuma" - wind en geest. De wind als stuwkracht van de geest die de kruisboot naar het oosten voert. Het (witte) zeil op de kruisboot heb ik zo ontworpen dat de wind vanuit het zuiden in het zeil waait. De zuidenwind wordt vaak in verband gebracht met de Heilige Geest.

De waterstromen
Met het varen van het schip door de waterstromen heb ik de totale mensheid willen symboliseren. De totale mensheid uit de vier windstreken wordt hier verbeeld in de kleuren rood, wit, zwart en vaalgroen. Deze kleuren worden ook genoemd in de visioenen beschreven in Zacharia 6:1-8 en in Openbaring 6:1-8. Ook in Openbaring 17:15 wordt gesproken over de waterstromen - de waterstromen die men ziet en waar de vrouw op gezeten is, stellen volken en naties, rassen en talen voor.

De zonsopgang
De symbolische betekenis van de morgen is nauw verbonden met die van de opkomende zon. We zouden in dit ontwerp kunnen zeggen - Het schip dat naar de morgen vaart -.
De morgen, die doet denken aan de scheppingsmor¨gen, aan de paradijstijd toen alles nog goed was. Voor de christen was en is de komst van het mor¨genlicht het symbool voor de opstanding van de Zoon van God; dit wordt prachtig verwoord in Gezang 124 vers 1. - Nu daagt het in het oosten, het licht schijnt overal -.

De driemaal omrande zon
Drie is het alles omvattende getal. Uit Jesaja 6:3 - Heilig, heilig, heilig is de almachtige Heer. Al wat op aarde leeft, verkondigt hoe groots Hij is -. In Openbaring 4:8 en Gezang 457 worden deze woorden ook gebruikt. Het allesomvattende in de DrieŽenheid van God.

De zeven lichtstralen
Zij stralen in volheid over de aarde en geven licht aan alles wat op aarde leeft.
Alles wat in de schepping leeft is afhankelijk van het licht. Licht is het attribuut van de
Godheid (Psalm 104:1-2). De eerste dag schiep God het licht en de vierde dag de zon. God gaf de zeven stralen het volmaakte licht, de grondslag van het zien.
Het Goddelijke licht als grondslag voor het inzicht, "het zien". In het bijbelboek Wijsheid van Salomo, ťťn der apocrieve boeken, wordt in hoofdstuk 7:22-30 gesproken over eigenschappen van wijsheid, wijsheid als afglans van het eeuwige licht.

Dienstrooster

24/03
10:00 - Ds. A. Gouma

29/03
19:00 - Vesperviering

31/03
10:00 - Ds. Wachtmeester
viering Heilig Avondmaal
19:00 - Ds. R. Vedders-Dekker uit Markelo
Meer...

Activiteiten

25/03
20:00 - Geloven zoals je bent (Open Hof)

26/03
20:00 - Geloven zoals je bent (Open Hof)

27/03
09:30 - Ouderenkring (Open Hof)
19:30 - Kerkenraad (Open Hof)

29/03
10:00 - Open Hof Cafe (Open Hof)

30/03
16:00 - Geloofsopvoeding hoe.......

05/04
10:00 - Open Hof Cafe (Open Hof)
Meer...